Accueil / Actualités
Partager

Kèk konsèy enpòtan pou elèv ki pral antre nan Inivèsite yo

Zanmi, ou fèk fin lekol, lè a rive pouw antre nan inivèsite. Anpil moun ap diw ou pat ko janm lekol, ke se kounya ou pral komanse. Pa ba tèt ou pwoblèm. Avni yon moun, se nan menl li ye.

Gamestart Corporation


Konsa, Gamestart ap pataje avew kek konsèy kap edew reyisi karyè inivèsitè e profesyonèl ou.

Etap 1

Aprann sa byen, avanw antre nan inivèsite fòw bat pouw konn tout ti detay sa yo.

1) Si se yon lòt kote ki pa lakay ou ke ou pral desann, fòw byen konn kote a, kay la.

2) Eseye bat pouw konn tout mwayen pouw itilize, lèw pral gen pou deplase al nan inivèsite a. (transpò, wout, kantite tan, kantite lajan).

3) Chache adaptew ak zòn ou pral rete a, ki tip de moun e aktivite ki gen nan zòn sa.

Etap 2

Lèw fenk antre nan inivèsite a, ou ka santiw malalèz nan premye jou yo, sitou pral nan mitan yon pil etidyan kew pat konnen avan. Ou vin twouvew nan yon sitiyasyon kote wap jere adaptasyonw nan nouvo mond sa e nouvèl fòmasyon kew vin pran. Li ka parèt difisil vre, men pa inkyetew.

Poutèt sa :

1) Kòmanse chache fè zanmi ak etidyan ke ou jije ki sou sa, e ak lòt etidyan ki la ke ou twouve ki ka sèviw yon bon egzamp.

2) Touswit, ou pral bezwen kòmanse fòme gwoup de travay ak lòt yo, paske travay an gwoup ap edew pataje ak lòt saw aprann, e retounen sou saw pat konprann yo.

3) Fikse kèk objektif: Pa egzamp, ou ka ba tèt ou manda pou fè yon bèl mwayen pou premye egzamen ke wap genyen oubyen planifye pouw ogmante mwayen ou te fe nan yon etap.

4) Kotew pral desann nan, fè tout saw kapab pouw pote kolaborasyon paw nan aktivite nan kay la, pa kite neglijans fè zanmi avèw, bat pou moun yo apresyew, montre yo ou renmen yo, e byen konn tout sa pouw fè, e sa pouw pa fè.

Etap 3


1) Pa janm kite pou demen, sa ou ka fè jodi a.

2) Tant ou kapab, fè efò pouw pa kite anpil nòt monte sou tèt ou.

3) Etidye jou pou jou e asirew ke tout devwa ou pwojè ou gen pouw fe yo, remèt a tan.

4) Pa limite tèt ou, kreye ti tan avan e apre kou yo, pou w fè rechèch nan liv, sou intenèt, pale ak moun ki gen bon konesans nan domèn nan, pouw ka soti ak yon diplòm ki egal ak sakrifis ou yo.

5) Bat pouw kreye la diferans nan zanmi ou pral gen pouw fè yo, nan devwa, nan ekspose ou pral gen pouw presante yo, nan konpòtmanw. Tout sa yo ap edew jwenn bon travay .

6) Rezo sosyal yo kreye anpil pwoblèm jounen jodi a. Olye pouw pase tout tanw nan pran plezi, gaspye tanw, fè zanmi ak liv, ak dokimantè e avèk rechèch pito.

7) Seri, fim, match foutbòl, match baskèt, tout lòt kalite pwogram….. Bagay sa yo interesan vre wi, men yo pap fini zanmi m. Toujou chache ti amizman ba tèt ou, men pa pase tout tanw nèt ladan yo, san reflechi ak objektif ou yo. Sa pral pi bèl, lèw pral gen yon bon travay nan menw, lèw pral gen yon bèl model machin, yon bèl kay, e yon fanmi, apre tout sakrifis sa yo. Lè sa moun pral anvi tande lew ap pale, paskew reyisi vi w.

Met Bondye devan tout bagay, respekte tèt ou, kwè nan tèt ou, fè sakrifis pou saw vle a.

Ou met kwèm, depiw aplike konsèy sa yo Gamestart ba ou an, wa wè koman sa pral parèt fasil pouw reyisi.

From Gamestart Corporation -- Goopam.com

Aime et Partager

A propos de l'auteur

Plus d'information

: 10978 Vues

Partager
S'abonner à Gamestart

Maintenant, vous pouvez vous abonner à GAMESTART et recevoir les publications par whatsapp, à partir de votre numéro de téléphone..

×

Easy Plus

" Nous disposons tout notre savoir-faire, pour vous attribuer des services agréables et de bonnes qualités, répondant à vos besoins et à vos attentes. "