Accueil / Actualités
Partager

Eskel toujou bon pou yon moun meprizan ?

Mepri se yon emosyon negatif pa rapò ak yon moun, yon gwoup de moun, oubyen yon choz, ki parèt kom yon santiman denferyorite. Si yon moun meprize w, oubyen ou santi ou meprize yon moun, kisa pou w fè nan ka sa?

Gamestart Corporation

          Mepri se yon emosyon negatif pa rapò ak yon moun, yon gwoup de moun, oubyen yon choz, ki parèt kom yon santiman denferyorite.  

          Atitid sa ka gen plizyè aspè, swa pa egzanp, yon moun ka meprize yon bagay, yon pawòl, yon chwa, yon opòtinite, oubyen ankò yon moun parèy li e lòt ka ankò….

          Yon moun ka meprize yon bagay, paske li pa gen enterè pou bagay sa, bagay sa pa fè pati de sa li menm li gen bezwen…

          Yon moun ka meprize yon chwa ke l te gen poul fè, swa paske li santi chwa sa ka pap nan avantaj li pi devan, oubyen li jis pa chwazi fè yon chwa parèy pou rezon pesonèl pal.  Men jodi an, nou ap plis baze sou mepri ant moun ak moun …

   Yon moun konn meprize yon lòt moun pou plizyè rezon, pa egzanp :

1)      Moun sa ka deja gen nan li menm, yon bagay kap bal pwoblèm, swa moun sa te tris, oubyen li te fache deja, lespri l pa an pè, epi li vin ap pase kot yon moun, li meprize l, oubyen ankò yon moun ap pale avèk li, li pa bay okenn repons, paske sak andan l lan, ap toumante l.

2)      Pafwa tou, atitid sa konn yon atitid de defans, melanje ak laperèz, timidite. Si n ta konsidere, yon moun ki ta nan yon chemen epi ki rankontre ak yon enkoni, men li ta anpil, gen fènwa, moun sa ka pè adrese moun nan, ret pale avè l, pou l ka proteje tèt li.  Oubyen ankò, yon jèn fiy kap mache epi yon jenn gason ap rele l, swa pou l mande l yon enfòmasyon, oubyen pou yon lòt rezon. Jenn fiy sa  ka gentan met nan lespri l, ke jenn gason sa ap rele l selman pou koutize l, e li chwazi meprize jenn gason sa, paske dapre fason paran jenn fiy sa leve l, yo di l pou l pa ret pale nan lari ak enkoni, li wè sa pap yon bon bagay pou li, li pa rete..

3)     Men tou, yon moun konn meprize yon lòt moun, paske l santi, moun sa pa ala wotè pou l pale avèk li, swa lap gade sou ran sosyal moun nan, fason l ye, fason l abiye, li santi l siperyè pa rapò ak moun sa pou l akòde l kèk minit, pou pale avèk li.

4)      E gen kèk lòt sitiyasyon ankò, swa de moun ki fache ki pa zanmi ankò, swa de moun ki te renmen ki separe, oubyen yon moun ki soud ki pa tande vwa yon moun kap pale avèk li,  oubyen yon moun ki fache ak yon group de moun,  oubyen yon moun ki ka pral yon kote, ki prese konn arive fè sa tou e anpil lòt ka ankò.


      Si yon moun meprize w, oubyen ou santi ou meprize yon moun, kisa pou w fè nan ka sa ?

  1)     Chache konn koz yo. Poze tèt ou kesyon sa yo, kisa ki pouse w fè sa ? oubyen kisa ki pouse moun nan fè       sa ? Eske se yon bagay ou pa renmen nan moun sa, oubyen eske moun sa pa renmen yon bagay nan ou?

   Eske moun sa manke gen valè nan zye w ?

  2)   Si se ou ki meprize moun nan, poze tet ou kesyon sa yo, Kisa sa apòte lakay ou, lèw fe sa? Eske ou jwenn   yon avantaj nan sa? Eske sa konble yon bezwen nan ou? 

  3)      Eseye imajine ki efè sa fè nan ou lè yon moun meprize w, oubyen ki efè sa ka fè nan yon moun lèw meprizel ? Eseye mete w nan plas sa…

       Donk, mepri se yon gwo bagay kap fè anpil dega nan sosyete nou yo… Avan nou kouri fè yon reyaksyon parèy, poze tèt nou kèk nan ti kesyon sa yo, pou w pa kouri fè yon erè ki ka difisil pou w bliye. Si yon moun meprize w tou, analize si se pa youn nan ka sa yo, ki pouse l fè sa avan w kouri kondane l.

       Konsa tou, si w sonje w te meprize yon moun, eseye jwenn moun sa, fè ti pale avè l, gad komanw ka ranje sa.

             Paske w pa konn kisa sa kite nan moun nan, ou pa janm konn si pi devan, se pa moun sa ki gen pou edew nan bezwen…..

             Siw renmen ti konsèy sa yo, pa neglije komante l e pataje l ak zanmiw yo..

                                                                  Mèsi

A propos de l'auteur

Plus d'information

: 2724 Vues

Partager
S'abonner à Gamestart

Maintenant, vous pouvez vous abonner à GAMESTART et recevoir les publications par whatsapp, à partir de votre numéro de téléphone..

×

Easy Plus

" Nous disposons tout notre savoir-faire, pour vous attribuer des services agréables et de bonnes qualités, répondant à vos besoins et à vos attentes. "