Accueil / Actualités
Partager

Kèk bon konsèy kap edew atenn objektif ou yo pi Fasil.

Anpil fwa nan vi a, gen anpil moun ki konn ap poze tèt yo kesyon sa, kisa mta sipoze fè, poum atenn objektif mwen yo. Kesyon sa fè anpil objè detid, gen moun ki konn ap mande lot moun ki reyisi deja, lot moun ki te arive atenn objektif yo, Kisa yo te fè pou yo ka rive nan pwen sa.

Gamestart Corporation

                        Anpil fwa nan vi a, gen anpil moun ki konn ap poze tèt yo kesyon sa: Kisa  mta sipoze fè, poum atenn objektif mwen yo pi fasil? Eske se yon bagay m manke fè? Kesyon sa yo fè anpil objè detid. Gen moun ki konn ap mande lot moun ki reyisi deja, lot moun ki te arive atenn objektif yo, Kisa  yo te fè pou yo ka rive nan pwen ke yo ye kounya.              Nan atik sa, nou ap prezante kèk nan mwayen kap ede yon moun atenn objektif li yo pi fasil.

         1) Met Bondye devan tout Objektif ou yo


   Nenpot saw swete reyalize ki gen yon aspè pozitif ladan l,  li enpòtan pouw met Bondye devan,  paske depi sa nan volonte l, avèk prezans li,   pwojè w la deja reyisi.  Lap menm konseyew avan menm ou ta fè yon seri de erè, yon seri de chwa kew pat dwe fè. Anplis de sante, pwoteksyon ke li pap neglije ba ou, avèl ou pap janm sispann pwogrese nenpòt kotew pase.


        2) Men men,  pa kisa poum komanse?

       Ou di : M vle reyalize tèl bagay,  men ou pako konn kote pouw komanse, ebyen solisyon an senp.  Depi kounya,  gade,  tyeke yon plim/yon kreyon,  rale yon kaye. Ekri tout saw ta renmen fè yo,  menmsi yo pa ko òdone, ekri yo. Si sonw kay ou vle konstui,  gade,  ekri tout saw ta renmen genyen nan kay sa, Salon,  Chanm akouche, Kuizin.  Si sonw  antrepriz ou vle ouvri,  gade ekri tout saw ta renmen,  wè nan antrepriz sa, kote w ta renmen wèl rive.  Ekri pou jis tanw pa kapab ankò. Apre,  pran yon ti poz,  e òdone saw sot ekri yo.  Komanse panse ak koman ou pral demare. Depil deja ekri nan kaye an, konnen ou ka ekri l nan reyalite a tou. Donk,  se konsa moun ki reyisi deja yo souvan aji, yo rann bagay la osi senp ke posib,  ou menm tou,  ou ka fèl.


         

   3) Disipline tèt ou,  e met disipline nan tout saw ap fè 

           Lap difisil pou w atenn yon objektif,  siw pa disipline tèt ou premyèman,  e met disiplin nan tout saw ap fè.  Pa egzanp, siw di ou vle fè yon bisnis,  li pap fè twop sans,  si jodi an,  ou nip leve,  ou komanse vann mango,  epi nan demen,  ou gentan ap vann medikaman, epiw  kite komès mango a. Men non,  fow drese yon plan,  ki gen ladan l,  men saw pral fé avan, men kisa ou dwe reyalize nan plan sa,  men ki jou ou konte fè yo,  men kisa ou swete fè apre sa. Bat pouw mete lod nan tout sa wap fè. Epi,  se rete wap rete  ou wè  ou reyalize anpil bagay, pase yon lot moun ki te nan bisnis sa deja,  e wap vin fè tèt ou plis konfyans. Disiplin se yon gwo sekrè ke w dwe konnen, siw vle reyisi pi fasil.


     

       4) Chache fè zanmi ak pasyans e detèminasyon

            Tout saw ap fè nan vi a mande pasyans. Gen anpil moun ki te reve reyalize yon bagay,  men yo fini pa bay vag,  paske yo di: "mhmm, monchè o, se granmoun map granmoun, bagay sa ap pran twop tan,  mpa menm konn si map gentan jwil, si m pap gentan mouri." 

                Ebyen zanmi m,  siw wè    bagay yo konsa,  ou pap janm avanse vre.  Tan ak sikonstans yo pa depann de ou,  jis aji ak patyans.  Pa kite dekourajman fèw lage nan kous la. Pa paske ou pran echèk sa,  pouw di wap bay vag ak metye sa. Pa paske ou pat ka achte tè sa,  ou di wap bay vag ak pwojè sa. Pèsevere zanmi m, ou gen pouw vin yon gwo enjenyè,  yon gwo avoka,  yon gwo doktè,  jis fè plis sakrifis, travay plis,  e wa dim te diw sa.


            5) Pa rete yon sèl kote, sanw pa janm fè anyen

                Pa rete imobil.  Ou vle konstui yon kay pou rete, pa vre? Ebyen, komanse  chache  tè kotew pral konstui l la. Menmsiw pako wè lajan, komanse chache kote yap vann. Komanse Chèche yon enjenyè pou edew reflechi sou dosye an. Ou vle fè yon bisnis,  pa ret tann se lè lajan tonbe nan menw pouw komanse,  anatandan komanse al chache pri saw vle vann yo, chache konn kèk moun ki vann yo a pi bon mache, ou pa bezwen pè di moun, lòt semèn ou ka gen tèl bagay pou vann, se nan konsa wap komanse genyen kliyan. Ou vle jwenn yon travay, pa pase tout jounen lakay ap domi, oubyen ap jwe domino. Se mete kòw deyò, chache kreye zanmi, kreye kèk nouvo relatyon. Chache yon bagay pouw fè zanmi. Bat pou chak jou ki pase,  pouw fè yon pas anplis.

                Ou vle fonde yon fwaye,  gen yon gwo fanmi,  ebyen komanse travay di pou sa, pa gaspye tanw nan sa ki pap rapotew anyen.  Ou vle yon  fiy, yon gason pouw marye, ebyen depi kounya,  komanse prepare w frèm/sèm, priye Bondye,  epi fè efò pouw jwenn moun sa. Aprann fè ti kòw Bèl, aprann al kote ki gen moun serye.  Se pa anlè lap soti vin jwenn ou,  se ou ki pou deplase, fè efò al chache l.


                6) Aprann rekonpanse tèt ou

                    Gen anpil moun,  pou yo relayize yon bagay,  fòk yo jwenn ankourajman lot moun,  fok lè yo ta fin fé bagay sa,  pou tout moun ap bat bravo pou yo.   Men non,  sa pap ka mache konsa, Ou pap jwenn sa toutan. Donk depi kounya,  aprann rekonpanse tèt ou.  Ou tep travay pouw fè tèl kantite pwen pou yo matyè epi ou fèl, felisite tèt ou.  Ou tep travay pouw achte yon machin epi ou achte l,  fè tèt ou plezi,  si se ak fanmiw ou ka fete sa,  pas neglije fèl,  siw wè se yon gato ou ta achte pouw fè tet ou plezi,  fèl.  Ansanm de  bagay sa yo,  ap rann ou pi fò moralman.  Yap fèw ka leve pi gwo defi prochènman.


Donk, se ansanm de Konsèy sa yo, nou te vle pataje avèw jodi an. Pa janm bliye ke, yo pap ede w atenn objektif ou yo nan yon sèl jou, oubyen nan yon sèl semenn, men se pandan tout laviw yap itil ou, se de tanzantan wap fini pa wè,  efè yo, e alafen wap reyalize vre,  ke w rive atenn yo. Lot moun gen pou yo mande w, kisa w te fè, ki pwosesis ou te itilize, yo gen pou yo sèvi de ou kom egzanp pou vi pa yo tou. Pa dekouraje, toujou kontinye lite pou pi rèd.A propos de l'auteur

Plus d'information

: 19169 Vues

Partager
S'abonner à Gamestart

Maintenant, vous pouvez vous abonner à GAMESTART et recevoir les publications par whatsapp, à partir de votre numéro de téléphone..

×

Easy Plus

" Nous disposons tout notre savoir-faire, pour vous attribuer des services agréables et de bonnes qualités, répondant à vos besoins et à vos attentes. "